แนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจ


          แผนธุรกิจคือ  อะไร  มีความสำคัญอย่างไร  และแผนธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับการทำ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร

ตอบ  แผนธุรกิจคือ หรือ (Business Plan)  เครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มก่อตั้งกิจการและผู้ประกอบที่กำลังขยายกิจการ ง่ายๆก็คือ เอกสาร (Document) ที่แสดงรายละเอียดต่างๆใน การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) อันมาจากผู้เขียน หรือจากตัวธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ เป็นกระบวนการในการระดมความคิดของผู้ประกอบการทุกระดับ  ซึ่งจะร่วมกันกำหนดอนาคตของกิจการด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ

ที่มาภาพ : http://focus31.com/wp-content/uploads/2010/11/business-plan.bmp
  วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนธุรกิจ                  
    1. ทำให้ผู้ประกอบการมีเป้าหมายที่ชัดเจน          
    2. เป็นเครื่องมือที่จะแสวงหาเงินทุน              
    3.บอกรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ

  แผนธุรกิจมีความสำคัญอย่างไร

  • เป็นการให้รายละเอียดการเริ่มต้นธุรกิจ/ โครงการ เพื่อชี้นำเป้าหมายที่ชัดเจนให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเป้าหมายที่ต้องการจะเป็นอนาคตของธุรกิจเป็นอย่างไร เป้าหมายที่นิยมกำหนดกันในทางธุรกิจมักจะเป็นการเติบโตของกิจการ (ซึ่งวัดผลสำเร็จได้หลายวิธีเช่นการเพิ่มขึ้นของยอดขาย สินทรัพย์ กำไร หรือส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น)
  • เป็นเครื่องมือในการหาแหล่งที่มาของเงินทุน จากผู้ร่วมทุน กองทุน และสถาบันการเงินต่าง ๆ ทำให้เรารู้จักหาเงิน ใช้เงินและบริหารจัดการเงินเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของเรา
  • ให้รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดหาเงินทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ฯลฯ ทำให้เรารู้ว่า เราจะต้องทำอะไร เมื่อไร และอย่างไร ทำให้เราทราบว่าแต่ละวัน แต่ละช่วงของบริษัทจะต้องทำอะไรบ้าง ทำให้เกิดความชัดเจนในการทำงาน
  แผนธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับการทำ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร
  “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”  หรือ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพาณิชย์ โดยการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ซึ่งการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จะก่อให้เกิด การลดต้นทุน ลดเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
         ในการทำ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”  หรือ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) นั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเว็บเพจหรือช่องทางการจำหน่ายสินค้า แต่อีคอมเมิร์ซยังมีความหมายรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ จึงมีความสำคัญกับอีคอมเมิร์ซ  เพราะจะช่วยผู้บริหารองค์กรให้สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมของตลาดสินค้าและบริการ การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย การกำหนดราคา การส่งมอบสินค้า และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Advertisement