สรุปการจัดการไอทีเชิงกลยุทธ์


สรุปการจัดการไอทีเชิงกลยุทธ์ จาก อ.ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ระดับ

1. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล
2. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับระดับสารสนเทศหรือระดับ application
3. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการจัดหาที่มาของระบบ hardware ระบบเครือข่าย ระบบsoftware การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลที่จะมารองรับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
องค์ประกอบของยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร
* ศึกษาสำรวจ แสดงความเข้าใจศักยภาพในเรื่องการใช้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
* แผนกลยุทธ์ มีมาตรการในการใช้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บรรลุผล

วิสัยทัศน์
เป็นวิสัยทัศน์ระดับหน่วยงานของ ICT เป็นเรื่องของการให้การสนับสนุน ICT เพื่อให้องค์กรนำ ICT ไปใช้ตามแผนในระดับที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจภายนอกได้

พันธกิจ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศดูแล จัดหา อุปกรณ์ software เพื่อสนับสนุนองค์กร สร้างทักษะ ความสามารถ และความปลอดภัยของระบบ

วัตถุประสงค์ จะต้องบรรยายให้ตรงประเด็น โดยเฉพาะในการสนับสนุนโครงการใดๆ หรือสนับสนุนธุรกิจส่วนหนึ่งส่วนใดในองค์กรที่ต้องการลงทุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน

ศักยภาพในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องครอบคลุมถึงความสามารถที่เรามีอยู่ บุคลากรในตำแหน่งต่างๆ เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่า ศักยภาพที่เรามีอยู่ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่า มีความเพียงพอหรือไม่ ที่จะตอบสนองกับการขยายและนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มเติมตามโครงการที่กำลังวางแผนอยู่ ถ้าเราพบว่าบุคลากรของเรายังขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงาน ICT จะต้องกำหนดแผนกลยุทธ์ต่างๆมารองรับ

แผนกลยุทธ์ ต้องตอบโจทย์ถึงยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติที่จะนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จ

แผนยุทธศาสตร์ ต้องคำนึงอย่างน้อย 2 เรื่อง ใหญ่ๆ
1. กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
2. ผู้วางแผน ต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญพื้นฐานได้แก่
     * ตระหนักถึงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จะต้องไม่ทำในหน่วยงานของ ICT เอง โดยต้องมีผู้บริหารระดับสูงมาเกี่ยวข้องด้วย
     * การเกี่ยวข้องกับบุคลากรของหน่วยงานอื่นที่นำเอายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน
     * ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์การทำโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีขบวนการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน
     * คำนึงเมื่อมีการนำ ICT มาใช้ ที่จะต้องปฏิรูปการทำงานของหน่วยงาน โดยต้องมีการบริหารจัดการการทำงานภายใต้กรอบของ ICT
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมดุล มีอยู่ 3 เรื่อง
1 เรื่ององค์กร โครงสร้างองค์กร และกระบวนการทำงานทั้งหมด ต้องสอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
3 องค์กรและแผนธุรกิจจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำหลักๆ มี 3 คำของยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 การจัดการในเชิงกลยุทธ์โดยมองในระดับที่สูงขึ้นไป
สรุป การจัดการไอทีเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ ICT จะประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ศักยภาพการใช้งานของ ICT และแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT จะต้องสอดคล้องการแผนธุรกิจขององค์กร และจำเป็นต้องมีผู้บริหารระดับสูงมาเป็นส่วนร่วมในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Advertisement