การใช้ซอฟต์แวร์ Open Source (AlphaMiner)


หัวเรื่อง
1)   การใช้งานซอฟต์แวร์ AlphaMiner เพื่อวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า  (Market Basket Analysis)
2)   การใช้งานซอฟต์แวร์ AlphaMiner เพื่อการวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย (Customer  Profiling)
แนวคิด
1)    การวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า คือการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้า เพื่อระบุว่าตัวสินค้าหรือบริการใดมีความสัมพันธ์ต่อกันในการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง เพื่อสรุปเป็นกฎความสัมพันธ์ ของสินต่างๆ โดยทั่วไป กฎความสัมพันธ์ จะสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ โอกาสของสินค้าหรือบริการใดบ้างที่จะถูกซื้อในล าดับถัดไป โอกาสของสินค้าหรือบริการใดบ้างที่จะถูกซื้อไปพร้อมๆ กัน และระดับความน่าสนใจในกฎความสัมพันธ์
2)    ฐานข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ตะกร้าสินค้านั้น มั กจะเป็นข้อมูลธุรกรรมที่บันทึกรายการการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ที่สรุปมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เช่น รายเดือน หรือ รายปี เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ตะกร้าสินค้าจะวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสินค้าและความถี่ในการปรากฏของความสัมพันธ์นั้นๆ แล้วแสดงออกมาเป็นกฎความสัมพันธ์  พร้อมด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้นที่จะเกิดขึ้นในรูปของตัวเลข
3)    AlphaMiner เป็นฟรีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล มีความหลากหลายของฟังก์ชั่นสำหรับผู้ใช้เพื่อดำเนินการขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล
        
วัตถุประสงค์
1)    สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ AlphaMiner เพื่อวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า  (Market Basket Analysis) ได้
2)    สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ AlphaMiner เพื่อการวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย (Customer  Profiling)


การใช้ซอฟต์แวร์ Open source (alpha miner) วิเคราะห์ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย (customer profiling)

การใช้ซอฟต์แวร์ Open source (alpha miner) วิเคราะห์ตะกร้าสินค้า (market basket analysis)

SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Advertisement