ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบ VoIP (Threats in VoIP systems)


          VoIP (Voice over Internet Protocol) เป็นเทคโนโลยีสื่อสารด้วยเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจะแปลง สัญญาณเสียงจากผู้ส่งที่เป็นสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลผ่านอุปกรณ์เครือข่ายแล้วส่งต่อ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังผู้รับ จากนั้นจะทําการแปลงสัญญาณกลับจากสัญญาณดิจิตอลให้ เป็นสัญญาณอนาล็อกผ่านทางอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้ผู้รับได้ยินเสียงที่ส่งไปอีกทั งยังเป็นเทคโนโลยีที่ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานโทรศัพท์ได้

          ข้อดีของการนําเทคโนโลยี VoIP มาใช้งาน
          1. ลดค่าใช้จ่าย (Cost Savings)
          2. เพิ่มอุปกรณ์ที่นํามาใช้ประโยชน์ VoIP (Increase Productivity)
          3. การปรับปรุงขั นตอนการทํางานภายในองค์กร (Improved Level of Services)
          4. ลดค่าใช้จ่ายบุคลากร (Reduce Operating Expenses)

          แต่ถึง VoIP จะมีประโยชน์ในด้านต่างๆต่อองค์กรมากมาย ในข้อด้อยก็มี ภัยคุกคามที่เกิดขั้นกับระบบ VoIP โดยตัวอย่างขอภัยคุกคาม เช่น

1. การดักฟัง เนืองจากทราฟฟิกของ VoIP นั้นจะถูกส่งไปบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเหมือนกับ ข้อมูลอื่นๆ ดังนั้นการดักฟังการสนทนาใน VoIP จึงทําได้ง่ายกว่าโทรศัพท์แบบเก่า ที่ผู้ดักฟงจะต้องเข้าไปต่อพ่วงกับสายโทรศัพท์โดยตรง

2. Denial-of-Service (DoS) ระบบ VoIP นั้นมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีในลักษณะนี้ เพราะ แพ็กเก็ตที่เสียหรือถูกส่งมาช้าจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

3. แอบลงทะเบียนปลอม เนื่องด้วยการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ VoIP ต้องทําผ่าน SIP (Session Initiation Protocol) ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะแอบลงทะเบียนผ่านโพรโตคอลนี เพื่อเข้าใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้

4. สแปมระบบ VoIP นั นเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยข้อความสแปมมากกว่าทางโทรศัพท์แบบเก่า เพราะผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการส่งข้อความเสียงไปยังผู้รับหลายๆ เครื่องได้ในครั้งเดียว ในเวลาไม่นาน ที่สําคัญคือการตรวจจับทําได้ยากกว่าสแปมอีเมลล์ที่มีเนื้ อหาเป็นข้อความ

5. Phishing แฮกเกอร์สามารถปลอมชื่อ และหมายเลขของโทรศัพท์เพื่อแอบโทรไปยังเป้าหมายเพื่อ แอบอ้างหรือขโมยข้อมูลได้โดยไม่รู้ตัวSHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Advertisement