แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ


เนื้อหา ต่อไปนี้ ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อาจจะมีข้อความบางตอนยังไม่ถูกต้อง 100% ผู้อ่านควรพิจารณา หากมีข้อความใดผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
          วันนี้เป็นโจทย์เรื่อง "แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ"
          หากนักศึกษามีหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมดให้แก่บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีพนักงานในองค์กรทั้งหมด 100 คน  มีจำนวน 50 คนที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ  มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และโกดังสินค้าในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกระบี่  ซึ่งแต่ละสาขามีพนักงาน 25 คน นอกจากนี้มีตัวแทนร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัททั่วประเทศ
โดยระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิมคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แต่ละแผนก ที่ติดตั้งในสำนักงานทั้ง 3 เท่านั้น และมีการใช้เอกสารกระดาษเก็บข้อมูลทั้งหมด มีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสาขา ตัวแทนจำหน่าย ด้วยแฟกซ์ EMS และพนักงานส่งเอกสารเท่านั้น  

          จงเขียนขอบเขตของโครงการ (Project Scope) ระบบสารสนเทศทั้งหมดที่ต้องสร้างให้สำหรับบริษัทดังกล่าว

ตอบ
วัตถุประสงค์
1.    เพื่อพัฒนาและสร้างระบบสารสนเทศให้แก่บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อให้การติดต่อระหว่างสาขาในบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.    เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้สามารถดำเนินการ
3.    เพื่อตอบสนองข้อมูลสำหรับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ
4.    เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 3 สาขาและร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัททั่วประเทศ
5.    เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ

ขอบเขตของการดำเนินงาน
    เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ มีขอบเขตดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาระบบงานเดิม
             ศึกษาระบบ ฟังก์ชั่น ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของข้อมูล การรับและส่งข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิมคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แต่ละแผนก ที่ติดตั้งในสำนักงานทั้ง 3 เท่านั้น และมีการใช้เอกสารกระดาษเก็บข้อมูลทั้งหมด มีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสาขา ตัวแทนจำหน่าย ด้วยแฟกซ์ EMS และพนักงานส่งเอกสารเท่านั้น

1.2 พัฒนาระบบงานใหม่   
ศึกษา สัมภาษณ์ นำเสนอ สำรวจความต้องการข้อมูล ความต้องการใช้ระบบงาน
โปรแกรม และฟังก์ชั่นงาน จากผู้บริหาร ผู้ใช้ระบบทั้งหมด รูปแบบการนำเข้าข้อมูล การนำเสนอข้อมูล รายงานและสถิติต่างๆ กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตดังนี้

        1. คัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เดิมที่เกี่ยวข้อง ไว้ใน Database  เพื่อมาเป็นข้อมูลเริ่มต้นของระบบงานใหม่โดยสามารถเข้าดูข้อมูลกันได้ระหว่างสาขา โดยกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแก่ผู้ใช้งาน
        2. นำเข้าข้อมูล (Import) ในรูปแบบอื่น จากสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นไฟล์ Excel,PDF, TXT,CSV และ ไฟล์รูปภาพ เป็นต้น
        3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน และสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศโดยกำหนดเป็นอินทราเน็ตติดต่อภายในบริษัท
        4. จัดทำโปรแกรม ฟังก์ชั่นงาน ตามระบบงานต่าง ๆเข้าระบบอินทราเน็ตของบริษัท  ให้สามารถใช้งานบน Browser  ได้แก่ Microsoft Internet Explorer, Firefox, Safari และ Chrome ได้ และให้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่กำหนดให้โดยผู้ควบคุมระบบ หากรายการใดไม่มีสิทธิ์และไม่ถึงระยะเวลาใช้งานไม่ต้องแสดงให้ผู้ใช้เห็น
        5. ในการจัดทำโปรแกรม จะต้องพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีที่ให้แต่ละสาขาสามารถดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ด้วยตัวเองตามสิทธิ์การใช้งานได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ
        6. จัดหาและพัฒนางานพิมพ์เอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ โดยสามารถลงนามด้วยวิธีการ ใส่รูปภาพลายเซ็นโดยอัตโนมัติได้ และจัดระบบควบคุมการพิมพ์เอกสารทางการศึกษาผ่าน Web Application และพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้
        7. จัดหาและพัฒนางานการรับส่ง FAX จากเดิมที่เป็น FAX ธรรมดาให้ใช้เป็น FAX Server ได้โดยสามารถส่ง FAX แล้วเก็บเป็นไฟล์ เช่น .pdf หรือ .jpeg เพื่อเก็บในฐานข้อมูลบริษัท
        8.จัดทำระบบเมล์ Server ขององค์กร โดย username@ชื่อบริษัท  และกำหนดผู้ใช้งานสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยกำหนดจำนวนพื้นที่ข้อมูลในการจัดเก็บตามลำดับความสำคัญของงาน
        9.เตรียมข้อมูลเพื่อทดสอบการทำงานของระบบงานใหม่ให้ถูกต้องสมบูรณ์
        10.จัดหาเครื่องสแกน Router Switch  FAX Server และอุปกรณ์ในการจัดทำระบบให้ครบถ้วน
        11.จัดหา Licensed Software หรือ Free Licensed Software สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Application Server พร้อม Licensed Software หรือ Free Licensed Software เพื่อติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในบริษัท
        12. ฝึกอบรมผู้ควบคุมดูแล (Admin) พัฒนาระบบ  เพื่อดูแลปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม  รวมทั้งเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมง และฝึกอบรมการใช้งานระบบ แก่ผู้ใช้งาน พนักงานทั่วไปไม่ต่ำกว่า 15 ชั่วโมง

ลักษณะของระบบที่ต้องการในอนาคต
SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

2 ความคิดเห็น:

Advertisement