การออกแบบเชิงออบเจกต์


  เนื้อหา ต่อไปนี้ ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อาจจะมีข้อความบางตอนยังไม่ถูกต้อง 100% ผู้อ่านควรพิจารณา หากมีข้อความใดผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

          วันนี้เป็นโจทย์เรื่อง "การออกแบบเชิงออบเจกต์ " 
1.   Use case diagram ใช้สำหรับแสดงอะไร พร้อมยกตัวอย่างแผนภาพยูสเคส โดยอธิบายประกอบ
ตอบ
          Use Case Diagram คือ แผนภาพที่แสดงหน้าที่ที่ระบบจะต้องกระทำ (Functionality) ทั้งหมด โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่เราสนใจ บางทีเรียกว่าเป็น ระบบย่อย (Subsystem) และแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่นอกระบบงาน
          ในการพัฒนาระบบงานใดๆ นั้น การเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้มีความสำคัญมาก และจะทำในระยะแรกๆ ของการพัฒนาระบบงานเสมอ Use case diagram เป็น Diagram ที่ทำหน้าที่ Capture requirement
ประโยชน์ของ Use case diagram
•   ทราบความสามารถของระบบ
•   ทราบผู้ใช้งานในแต่ละส่วนของระบบ
•   ง่ายต่อการสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้พัฒนาระบบ
•   ใช้ทดสอบระบบว่าตรงตามความต้องการของระบบหรือไม่
•   ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถแยกแยะกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ
•   เป็น diagram พื้นฐาน ที่สามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้โดยใช้รูปภาพที่ไม่ซับซ้อน 
สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Use case diagram 
ตัวอย่างแผนภาพยูสเคส เช่น  ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์  (ส่วนการทำงานของลูกค้า)
Actor ของระบบคือ ลูกค้า user case ของระบบคือ ลูกค้าเข้าสู่ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์
รายละเอียด
1.ลูกค้าเข้าสู่ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ 
2. View Product : ลูกค้าเลือกดูสินค้าต่างๆ
3. Add Product to Cart : ลูกค้าทำการเลือกสินค้าลงสู่ตะกร้าสินค้าของตัวเอง 
4.Remove product from cart : ถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจ ไม่ต้องการสินค้านั้นแล้ว  ลูกค้าทำการนำสินค้าที่ไม่ต้องการออกจากตะกร้าสินค้าของตัวเอง 
5. Full customer detail : เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าเสร็จสิ้น ลูกค้าทำการกรอกรายละเอียดของลูกค้า และเลือกวิธีรับสินค้า
6. Confirm order : ลูกค้าทำการตรวจสอบและทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า 
  2.   ความสัมพันธ์ (relationships) หลักซึ่งใช้ใน use case diagram ที่อาจจะยังสับสนกันโดยทั่วไป คือ ความสัมพันธ์ <> และ <>  ในการนี้จึงให้นักศึกษาออกแบบ use case diagram ที่แสดงความสัมพันธ์ <> และ <>  พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามแผนภาพด้วย
ตอบ
          ความสัมพันธ์ระหว่างยูสเคส หมายถึง ความสัมพันธ์ที่แต่ละยูสเคส ภายในระบบเองมี ความสัมพันธ์กัน โดยความสัมพันธ์ของยูสเคสนั้นสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ Include และ Extends
          ความสัมพันธ์แบบ Include  คือ สัมพันธ์แบบเรียกใช้ จำเป็นต้องเกิดขึ้นทุกครั้ง หมายถึง การที่ยูสเคสหนึ่ง เรียกใช้งานยูสเคสอีกอันหนึ่ง คล้าย ๆ กับการเรียกใช้งาน Program ย่อยโดยโปรแกรมหลัก การเขียนสัญลักษณ์แทนการ Include ของยูสเคสนั้นใช้สัญลักษณ์เส้นปะพร้อมหัวลูกศรชี้ไปยังยูสเคสที่ถูกเรียกใช้งาน  และมีคําว่ า <> กํากับอยู่บนเส้นลูกศร
          ความสัมพันธ์แบบ Extend  คือ สัมพันธ์แบบส่วนขยาย หรือส่วนเพิ่ม จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้ แล้วแต่เหตุการณ์หมายถึง การที่ยูสเคสหนึ่งไปมีผลต่อการทํางานตามปกติของอีกยูสเคสหนึ่ง นั่นหมายถึงว่ายูสเคสที่มา Extend นั้นจะมีผลทําให้การทํางานของยูสเคสที่ถูก  Extend ถูกรบกวนหรือมีการสะดุด  หรือมีกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง สัญลักษณ์ที่ใช้แทนExtend ในยูสเคสไดอะแกรมก็คือ ใช้สัญลักษณ์ลูกศร โดยเริ่มจากยูสเคสที่ Extend ไปยัง ยูสเคสที่ถูก Extend และมีคําว่า << extend >> กํากับ 

SHARE

Southern Man

This blog www.whoknown.com ,write to prevent forgotten .

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Advertisement